Kamudan Haber:
Açığa alınan veya ihraç edilmiş iken göreve iade edilenlerin hakları nelerdir?

23.07.2016 tarihli ve 29779 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 667 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin "Kamu görevlilerine ilişkin tedbirler" başlıklı 4. maddesindeki; " (1) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen;kamu görevinden çıkarılır." hükümlerine istinaden tedbiren görevden uzaklaştırılan (açığa alınanlar) kamu görevlileri olmuştur.

Akabinde; Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan ve ilgili KHK'ların ekli listeler inde yayınlanan kamu görevlileri, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın kamu görevinden çıkarılmış yani ihraç edilmişlerdir.

Bu kamu görevlilerinden bazıları yine ilgili KHK'lar ile kamu görevlerine geri iade edilmişlerdir.

İade KHK'ları olarak bilinen bu KHK'lar;

1- 29.10.2016 tarihli ve 29872 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname,

3- 22.11.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 677 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile,

2- 06.01.2017 tarihli ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete yayımlanan 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararname sidir.

İHRAÇ EDİLMİŞ İKEN GÖREVE İADE EDİLENLERİN HAKLARI KHK'LAR İLE VERİLMİŞTİR

675 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "Göreve iade edilen kamu görevlileri" başlıklı 3. maddesi 3. fıkrasında ve 679 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin "İade hükümleri" başlıklı 3. maddesi 2. fıkrasında ihraç edilmiş iken göreve geri iade edilenlerin mali ve sosyal haklarının ödenmesi gerektiği hüküm altına alınmıştır.

İşte ilgili kısım;

"Bu kapsamda göreve başlayanlara kamu görevinden çıkarıldıkları tarihten göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları ödenir. Bu kişiler, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talebinde bulunamaz. Bu personelin görevlerine iadesi, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihte bulundukları yöneticilik görevi dışında öğrenim durumları ve kazanılmış hak aylık derecelerine uygun kadro ve pozisyonlara atanmak suretiyle de yerine getirilebilir. Bu maddeye ilişkin işlemler ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yerine getirilir."

İDARE, KENDİ EYLEM VE İŞLEMLERİNDEN DOĞAN ZARARI ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

İdare, bu KHK'lar ile kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemek yükümlülüğünü yerine getirmiştir.

Çünkü;

Anayasanın "Yargı yolu" başlıklı 125. maddesinin 7. fıkrasındaki; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü ile idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü kılınmıştır.

AÇIKTA VEYA İHRAÇ EDİLMİŞ İKEN GÖREVE İADE EDİLENLER KENDİLERİNDEN KAYNAKLANMAYAN SEBEPLER NEDENİYLE GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMEMİŞLERDİR

Kısacası ilgili KHK'lar ile göreve iade edilen kamu görevlilerine, kendilerinden kaynaklanmayan sebepler nedeniyle görevde olamadıkları süre içerinde yoksun kaldığı tüm, özlük, mali ve sosyal haklarının verilmesi gerekmektedir.

Açığa alınmış iken görevine geri döndürülen ve ihraç edilmiş iken görevine geri iade edilen kamu görevlisine bu sürelerde yoksun kaldığı tüm, özlük, mali ve sosyal hakları verilecek midir?

Peki; ihraç edilmiş iken görevine geri iade edilen kamu görevlisine kendilerinden kaynaklanmayan sebepler nedeniyle görevde olamadıkları süre içerinde yoksun kaldığı tüm özlük, mali ve sosyal hakları veriliyorsa açığa alınmış iken görevine geri döndürülen kamu görevlisine kendilerinden kaynaklanmayan sebepler nedeniyle görevde olamadıkları süre içerinde yoksun kaldığı tüm, özlük, mali ve sosyal hakları verilecek midir?

GÖREVE İADE EDİLENLER MAAŞLARINI GERİYE DÖNÜK TAM OLARAK ALACAKLARDIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun "Görevden Uzaklaştırılan veya Görevinden Uzak Kalan Memurların Hak Ve Yükümlülüğü" başlıklı 141. maddesindeki; "Görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının üçte ikisi ödenir. Bu gibiler bu Kanunun öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler.

143 üncü maddede sayılan durumların gerçekleşmesi halinde, bunların aylıklarının kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin derece yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak suretiyle değerlendirilir." hükümlerine göre;

Açığa alınan-görevden uzaklaştırılan devlet memurlarına aylık maaşlarının 2/3'ü ödenecek tekrar göreve iade edildikleri, döndürüldükleri zaman aylık maaşlarında, alamadıkları 1/3 lük kısımları da alacaklardır.

GÖREVE İADE EDİLENLER YARGI KARARI İLE GÖREVİNE DÖNMÜŞ KABUL EDİLMELİDİR

İhraç edilmiş iken görevine geri iade edilen ve açığa alınmış iken görevine geri döndürülenlerin yargı kararı (yürütmeyi durdurma veya iptal kararı ile) ile görevlerine geri döndürüldükleri veya iade edildikleri kabul edilebilir.

Çünkü idare yargı kararına gerek kalmadan hata yaptığını kabul ederek göreve iade veya göreve geri döndürme işlemini gerçekleştirmiştir.

Bu bağlamda;

DANIŞTAY BİRİNCİ DAİRESİ VE MALİYE BAKANLIĞI TÜM HAKLAR ÖDENMELİDİR DEMİŞTİR

Danıştay Birinci Dairesinin 1982/112 Esas No, 1982/130 Karar No ve 07.06.1982 tarihli istişari kararının esas alındığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde (Seri No:81); haklarında tesis edilen göreve son verme, görevinden çekilmiş sayılma ya da benzeri işlemlerin yargısal kararla iptal edilmesi üzerine göreve döndürülenlere dava dilekçelerinde aylık ve diğer özlük haklarının ödenmesine ilişkin bir istemde bulunmuş olup olmadıklarına bakılmaksızın, İşlemin tesisi tarihinden sonraki bütün maddi haklarının ödenmesi gerektiği belirtilmiştir.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DA TÜM HAKLAR ÖDENMELİDİR DEMİŞTİR

Bu husus Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 13.11.2015 tarih 11616339 sayılı, "Mali Haklar" konulu yazısında da gündeme gelmiştir.

İlgi görüş yazısında Danıştay Birinci Dairesinin 1982/112 Esas No, 1982/130 Karar No ve 07.06.1982 tarihli istişari kararının esas alındığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:81) Tebliğ ile yine Danıştay Birinci Dairesinin 1983/116 Esas No, 1983/144 Karar No ve 21.06.1983 tarihli istişari kararının esas alındığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:81'e Ek) Tebliğlerinden bahsedilerek, yargı kararlarından "Yürütmeyi Durdurma" kararı alanlara iptal kararı verilenler gibi işlem yapılması gerektiği belirtilmiştir.

Bu bağlamda, yöneticiler bakımından ek ders ücretinin kadrolarına bağlı olarak ödendiği dikkate alınarak, yöneticilik görevinin üzerinden alınarak öğretmenlik görevine başlatıldığı tarih ile yargı kararına bağlı olarak yeniden yöneticilik görevine döndürüldüğü tarih arasındaki sürelere ilişkin yöneticilik süreleri için öngörülen ek ders ücretinden, bu sürelerde öğretmenlik görevine bağlı olarak varsa yararlandırılmış olduğu ek ders ücretlerinin mahsup edilmesi kaydıyla yararlandırılması gerektiği; yine aynı sürelerde öğretmenler ile yöneticiler arasında bulunan yan ödeme farkından da yararlanması gerektiği yönünde değerlendirmede bulunulmuştur.

Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nün 13.11.2015 tarih 11616339 sayılı, "Mali Haklar" konulu yazısı için tıklayınız.

Danıştay Birinci Dairesinin 7/6/1982 tarihli ve Esas No;1982/112, Karar No: 1982/130 sayılı istişari kararı için tıklayınız.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:81) için tıklayınız.

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:81'e Ek) için tıklayınız.

Açığa alma işleminden daha ağır bir işlem olan ihraç edilmiş iken görevine geri iade edilen kamu görevlisine, kendilerinden kaynaklanmayan sebepler nedeniyle görevde olamadıkları süre içerinde yoksun kaldığı tüm özlük, mali ve sosyal hakları verilmektedir.

Bu nedenle açığa alınmış iken görevine geri döndürülen kamu görevlisine kendilerinden kaynaklanmayan sebepler nedeniyle görevde olamadıkları süre içerinde yoksun kaldığı tüm, özlük, mali ve sosyal hakları;

hem 675, 677 ve 679 sayıl KHK'lere kıyasen hem de Danıştay Birinci Dairesinin 1982/112 Esas No, 1982/130 Karar No ve 07.06.1982 tarihli istişari kararının esas alındığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:81) Tebliğ ile yine Danıştay Birinci Dairesinin tarihli ve E.No:1983/116 Esas No, 1983/144 Karar No ve 21.06.1983 tarihli istişari kararının esas alındığı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No:81'e Ek) Tebliğlerine istinaden verilmesi gerekmektedir.

Ayıraca bu Anayasal bir sorumluluktur. Çünkü Anayasanın "Yargı yolu" başlıklı 125. maddesinin 7. fıkrasındaki; "İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür." hükmü bulunmaktadır.

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI MAHRUM BIRAKILDIKLARI HAKLAR VERİLECEK DEMİŞTİR

Yine Devlet Personel Başkanlığının konu ile ilgili yapmış olduğu basın açıklamasında; "Suçsuz bulunan kamu görevlileri mahrum bırakıldıkları hakları ile birlikte görevine iade edilmektedir." açıklaması da yer almaktadır.

Dolayısıyla açığa alınmış iken görevine geri döndürülen ve ihraç edilmiş iken görevine geri iade edilen kamu görevlisine kendilerinden kaynaklanmayan sebepler nedeniyle görevde olamadıkları açıkta kaldığı yada ihraç edildiği süre içerisinde eğer görevde olsalardı alabilecekleri tüm, özlük, mali ve sosyal hakları verilmelidir.

HAKLARINIZI KURUMUNUZDAN DİLEKÇE İLE TALEP EDİNİZ

Açığa alınmış iken görevine geri döndürülen veya ihraç edilmiş iken görevine geri iade edilen kamu görevlisinin yukarıda sıraladığımız haklarını (mali hakları hesaplanarak kalem kalem olmak üzere dilekçede belirtilmedir.) bir dilekçe ile kurumunda talep etmesi gerekmektedir.

İŞTE TALEP EDECEGİNİZ HAKLARINIZ

Yani açığa alınmış iken görevine geri döndürülen veya ihraç edilmiş iken görevine geri iade edilen bir öğretmeni örnek verecek olursak bu öğretmene açıkta kaldığı yada ihraç edildiği süre içerisinde eğer görevde olsalardı alabilecekleri;

1- 2016 Eylül ayı Mesleki Çalışma ek ders ücretlerinin,

2- İhraç edilmeden yada açığa alınmadan önceki egzersiz, belletmenlik, yetiştirme kursu ve ek ders ücretlerinin, eğer görevde olsaydı alabileceği egzersiz, belletmenlik, yetiştirme kursu, ek ders ücretleri ve sınav görevi ücretlerinin,

3- Eğitim öğretim yılı hazırlık ödeneğinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca "...Hakkındaki görevden uzaklaştırma tedbiri kaldırılan davacı-nın eski görevine ve görev yerine iade edilmesi gerekli iken, naklen atan-masında hukuka uyarlık bulunmadığı." (Danıştay 5. Dairesi, E. 1992/5699, K. 1993/609) hakkındaki Danıştay kararı gereğince eski görev yerine ve yöneticilik görevi varsa bu görevine dönderilmesi gerekmektedir.

Öğretmenin açıkta veya ihraç edildiği sürelere ait hizmet puanlarının da MEBSİS sistemine yansıtılması gerekmektedir.

Öğretmenin görevli olduğu yer zorunlu hizmet kapsamında ise açıkta veya ihraç edildiği süreler zorunlu hizmet süresinde sayılmalıdır.

Kamu görevlisinin sendika üyeliği varsa bu üyeliği de otomatik olarak devam edecektir.

Öğretmen eğer ihraç edildikten sonra görev yerine bir başka öğretmen atanarak normu doldurmuş ise göreve geri iade edilen öğretmen eski görev yerine atanıp oraya yeni atanan öğretmen bir başka yere atanmalıdır. Kısacası öğretmen eski normuna geri verilmedir.

Atladığımız bir husus var ise lütfen yorumlarda belirtiniz.

KONU İLE İLGİLİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ YAZILARI

657 sayılı Kanunun 137 maddesi hükmü uyarınca görevden uzaklaştırılan personelin açıkta geçen sürelerinin derece ilerlemesinde değerlendirilmesi ve yeniden tahsildar olarak atanmasına ilişkin Devlet Personel Başkanlığının 26.01.2007 tarih 24959 sayılı görüş yazısı için tıklayınız.

Devlet memuru olarak çalışmakta iken görevden uzaklaştırılan ve bilahare göreve iade edilen Devlet memurlarının yıllık izin haklarına ilişkin Devlet Personel Başkanlığının 21.09.2007 tarih 16172 sayılı görüş yazısı için tıklayınız.

Görevine iade edilen ancak soruşturması devam eden personelin açıkta kaldığı sürede kesilen maaşının ödenip ödenmeyeceği ile kıdem ve terfiinin yapılıp yapılmayacağına ilişkin Devlet Personel Başkanlığının 15.04.2009 tarih 5638 sayılı görüş yazısı için tıklayınız.

Ahmet KANDEMİR

Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Melih Gökçek'in istifa edeceği gün belli...
AK Parti Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz canlı yayında "Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını...

Haberi Oku