Kamudan Haber:
Milli Eğitimle ilgili kanun Resmi Gazetede

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6764

Kabul Tarihi: 02/12/2016

MADDE 1- 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "beş" ibaresi "yedi" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığı" ibaresi "Teftiş Kurulu Başkanlığı" ve (l) bendinde yer alan "Hukuk Müşavirliği" ibaresi "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasına (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ç) bendi eklenmiş ve mevcut (ç) bendi (d) bendi olarak teselsül ettirilmiştir.

"ç) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre aday çırak, çırak, kalfa ve ustaların genel ve mesleki eğitimlerini sağlamak."

MADDE 4- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlar hakkında uygulanmaz. Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara iş yeri açma ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 6- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 nci maddesinin başlığı "Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklinde, birinci fıkrasında yer alan "Rehberlik ve Denetim Başkanlığının görevleri şunlardır" ibaresi "Teftiş Kurulu Başkanlığı, Bakanın veya Bakanın yetkili kılması üzerine Müsteşarın emri veya onayı ile Bakan adına aşağıdaki görevleri yapar" şeklinde, birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan "Maarif Müfettişleri" ibareleri "Bakanlık Maarif Müfettişleri" şeklinde, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(3) Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşur. Başkanlığın görev merkezi Ankara'dır. Bu merkez, Başkanlık birimlerinde görevlendirilen müfettişlerin aynı zamanda çalışma merkezidir.

(4) Teftiş Kurulu Başkanlığının ve çalışma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, çalışma usul ve esasları, Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları, mesleğe alınmaları, yetiştirilmeleri, yeterlikleri, yükselmeleri, görevlendirilmeleri, çalışma merkezlerine dağılımları, merkezler arasında yer değiştirmeleri ve diğer hususlar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 7- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 19 uncu maddesinin başlığı "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü" şeklinde ve birinci fıkrasında yer alan "Hukuk Müşavirliğinin görevleri şunlardır" ibaresi "Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün görevleri şunlardır" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 8- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37 nci maddesinin dokuzuncu fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi kapsamında üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarına bu okullarda okul müdürlüğü görevi verilebilir."

MADDE 9- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 41 inci maddesinin başlığı "Bakanlık Maarif Müfettişleri ve çalışma merkezleri" şeklinde, birinci, ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki şekilde, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan "Maarif Müfettiş Yardımcısı" ibareleri "Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı" şeklinde, dördüncü fıkrasında yer alan "Maarif Müfettiş Yardımcılığına" ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına" şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"(1) Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilir veya bu merkezler aynı yolla kaldırılabilir. Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde yeterli sayıda Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı istihdam edilir.

(2) Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılığına atanabilmek için 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara ek olarak aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

b) Yapılacak yarışma sınavında başarılı olmak."

"(6) Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildikleri çalışma merkezinde en az bir yıl çalışmaları esastır. Başkanlık, hizmetin gereği ve ihtiyaç halinde bu süre kaydını gözetmeden Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının görevlendirildiği çalışma merkezini değiştirebilir."

MADDE 10- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Engelli bireylerin özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerine veya birimlerine kayıt ve kabul işlemleri ile engelli birey ve eğitim personelinin ders devam takibi, 1/9/2017 tarihinden itibaren biyometrik kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemi ile yapılır. Bu yöntemlerle ders devam takibi mümkün olmayan engelli bireylerin ders devam takibi ile kimlik doğrulama sistemi veya kameralı görüntüleme sistemine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 11- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"EK MADDE 1- (1) Bakanlık tarafından kamu veya özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişilere, okul ve kurumların eğitim ve öğretim programları, taslak ders kitapları ve diğer yayınları ile eğitim araç ve gereçlerinin ve Bakanlıkça yapılan sınavların sorularının hazırlatılması veya inceletilmesi karşılığı ilgili mevzuat uyarınca ödenecek bedel ve telif ücretleri ile taslak kitap, ders kitabı, eğitim araç ve gereçlerinin inceleme işlerinde görev alanlara yapılacak ödeme döner sermaye hesabından karşılanır. Bu fıkra uyarınca yapılacak ödemeye ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça tespit edilir.

(2) Bakanlığa sunulan taslak ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenmesi ve Bakanlıkça yapılan sınavlar karşılığında Bakanlık döner sermaye hesabına yatırılacak bedelin tutarı ile tahsiline ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça tespit edilir.

(3) 1416 sayılı Kanun uyarınca yapılan sınavlar da dahil olmak üzere Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlarda görev yapan bina sınav sorumluları ile sınav koordinatörüne, sınav koordinatör yardımcılarına, bina yöneticilerine, salon başkanlarına, gözetmenlere, sınav güvenliğini sağlayan kolluk kuvvetlerine, soruların hazırlanmasında kapalı dönem çalışanlara ve sınav sürecinde görev alan diğer personele döner sermaye hesabından sınav veya soru ücreti ödenir. Bakanlık merkez teşkilatında kadrolu veya sözleşmeli çalışan personele sınav sorularının hazırlanmasına katkıları sebebiyle ayrıca soru ücreti ödenmez. Memuriyet mahalli dışına sınav görevi için görevlendirilenlere sınav ücreti dışında 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece yol gideri ödenir. Sınav ücretinin tutarı ile usul ve esasları; sınavın özelliği, sınava katılanların sayısı, sınav görevlilerinin görev ve yetkileri ile çalışma süresi, sınav yerinin özelliği ve merkezi sınavlarda sınav ücretinin ödenme kaynağı gibi hususlar dikkate alınmak suretiyle Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilir.

(4) Yurtdışında büyükelçilikler ve başkonsolosluklar aracılığıyla Bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren okulların hizmet binası yapımı, donatımı, kefalet ücreti ve kira giderleri ile Bakanlıkça uygun görülen diğer ihtiyaçları Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır."

MADDE 12- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 5- (1) 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları, 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, yedinci ve sekizinci fıkraları ile zorunlu öğretim kapsamında öğrenim gören öğrenciler hariç 10 uncu maddesi hükümleri Bakanlıkça yapılan merkezi sınavlar hakkında da uygulanır.

(2) Bakanlık tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin olarak birinci fıkra hükümlerinin uygulanmasında; Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığına yapılan atıflar Bakanlığa yapılmış sayılır ve 6114 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasındaki yetkiler Bakanlık, 7 nci maddesinin üçüncü fıkrası, 9 uncu maddesinin ikinci ve sekizinci fıkraları ile 10 uncu maddesinin beşinci fıkrasındaki yetkiler Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve 10 uncu maddesinin sekizinci fıkrasındaki yetkiler Bakanlık Müsteşarı tarafından kullanılır."

MADDE 13- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"Personele ilişkin geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 12- (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) I. Hukuk Müşaviri ile Rehberlik ve Denetim Başkanı kadrolarında görev yapan personelin görevleri sona erer ve bunlar hakkında 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin ek 18 inci maddesine göre işlem tesis edilir.

b) Maarif Müfettişleri illerde il müdürüne bağlı olarak inceleme, araştırma rehberlik hizmetleri ile il müdürünün vereceği diğer görevleri yapar. Maarif müfettişlerinin çalışma usul ve esasları yönetmelikle belirlenir.

c) Maarif müfettişi ve maarif müfettiş yardımcısı kadrolarının herhangi bir sebeple boşalması halinde bu kadrolar hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.

ç) (b) bendi kapsamında görev yapan maarif müfettiş yardımcılarından yeterlilik sınavına girebilmek için gerekli olan süreyi tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuat hükümlerine göre yeterlilik sınavında başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emsali maarif müfettişlerinin tabi olduğu özlük haklarından yararlanır.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde; 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Bakanlığa ait bölümünde yer alan Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarını ihraz etmiş olup halen Bakanlık teşkilatında görevli olanlar ile Bakanlık teşkilatında şube müdürü ve üstü kadrolarda fiilen çalışanlar ve milli eğitim uzmanı ile milli eğitim uzman yardımcılarından yönetmelikte belirlenen yabancı dil ve tez şartını karşılayanlar arasından yapılacak mülakatta başarılı olanlar, 9/3/2016 tarihli ve 6682 sayılı 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenen atama sayı sınırlarına tabi tutulmaksızın Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilir. Bakanlık teşkilatında halen şube müdürü ve üstü kadrolarda çalışanlar ile milli eğitim uzmanı ve milli eğitim uzman yardımcıları arasından yapılacak atamaların sayısı, ihdas edilen Bakanlık Maarif Müfettişi kadro sayısının yüzde beşini geçemez. Bu fıkra uyarınca yapılacak mülakat, adayın;

a) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücünün,

b) Temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, liyakati ile genel ve fiziki görünümünün,

c) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

ç) Genel yetenek ve genel kültürünün,

d) Çağdaş, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

puan vermek suretiyle değerlendirilmesi yöntemidir. Mülakat komisyonu başkan ve üyeleri tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Mülakat komisyonunun oluşturulması ile komisyonun çalışma usul ve esasları Bakanlıkça belirlenir."

MADDE 14- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvel ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 15- 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 13- Öğrenci ödeneği, bütün öğrencileri kapsamak üzere her yıl Milli Eğitim ve Maliye Bakanlıklarınca tespit edilecek aylık miktar ile zaruri giderler toplamından teşekkül eder.

Bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilenlerin bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarının tedavi giderleri, sürekli görevle yurt dışına gönderilen Devlet memurlarının bakmakla yükümlü oldukları kişiler için 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda belirlenmiş olan usul ve esaslar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanır."

MADDE 16- 1416 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan "üç ay zarfında" ibaresi "iki ay zarfında" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 1416 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 19- Geriye çağrılan talebe ile tahsillerini bitirerek iki ay zarfında avdet eylemeyen, 17 nci ve 18 inci maddeler mucibince müracaat ve teklif olunan hizmetleri kabul etmeyen talebe ile bunlardan mecburi hizmet müddeti içinde istifa eden veyahut memuriyetten ihraç cezasına uğrayanlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 34 üncü maddesine göre tahsil masraflarını faizleriyle birlikte ödemeye mecburdur.

Yurt dışına gönderilenlerden ruh veya beden sağlığının öğrenimini sürdürmesine imkan tanımaması durumu, eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversite hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ve bu hususla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca istenen diğer destekleyici belgeler ile tespit edilenlerin öğrencilikle ilişiği kesilir. Bu kişilerden tahsil masrafı istenmez ve bu kişiler mecburi hizmetle yükümlü tutulmaz."

MADDE 18- 1416 sayılı Kanunun 21 inci maddesine üçüncü fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak çalışırken bu Kanun kapsamında yurt dışına gönderilmeye hak kazananlara, öğrenim süreleri boyunca kurumları tarafından aylıksız izin verilir. Bu kişiler öğrenimlerini başarıyla tamamlayıp mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere aylıksız izinli olarak ayrıldıkları kadrolarına döndükten sonra, adına öğrenim gördükleri kurumların ilgili kadrolarına en geç altı ay içerisinde naklen atanırlar. Aylıksız izin sebebinin ortadan kalkmasından itibaren iki ay içinde görevine dönmeyenler, memuriyetten çekilmiş sayılır.

Yükseköğretim kurumları adına ve Milli Eğitim Bakanlığı hesabına lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin, yükseköğretim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına devrine Yükseköğretim Kurulunun uygun görüşü üzerine Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilir. Kamu kurum ve kuruluşları adına lisansüstü öğrenim görenlerin mecburi hizmet yükümlülüklerinin kamu kurum ve kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarına devrine ise Milli Eğitim Bakanlığınca karar verilir."

MADDE 19- 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına "Maarif Müfettişleri ve Maarif Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden önce gelmek üzere "Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçileri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Denetçi Yardımcıları, Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 20- 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "sosyal güvenlik kurumları ile" ibaresinden sonra gelmek üzere "vakıf yükseköğretim kurumları," ibaresi eklenmiştir.

MADDE 21- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin "ORTAK HÜKÜMLER" başlıklı bölümünün (A) fıkrasının onbirinci bendinde yer alan "Maliye Bakanlığı Vergi Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları" ibaresi, "Vergi Müfettişliğine" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bakanlık Maarif Müfettişliğine" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 22- 657 sayılı Kanunun;

1) 152 nci maddesinin "II- Tazminatlar" kısmının "A- Özel Hizmet Tazminatı" bölümünün (g) bendine "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Başmüfettiş, Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere ", Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcıları" ibaresi eklenmiştir.

2) Eki (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin "I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (g) bendinde yer alan "Milli Eğitim Denetçileri" ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettişleri" şeklinde değiştirilmiştir.

3) Eki (IV) sayılı Makam Tazminatı Cetvelinin 8 inci sırasının (a) bendinde yer alan "Milli Eğitim Denetçileri" ibaresi "Bakanlık Maarif Müfettişleri" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 23- 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 26- Ortaöğretim; ilköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar. Bu okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir. Ancak mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur."

MADDE 24- 1739 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

"Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liseler ile mesleki eğitim merkezlerinden meydana gelir."

MADDE 25- 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"d. Bir mesleğe yönelik program uygulayan liselerin mezunlarının, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek aynı alanda bir önlisans programına yerleşmelerinde, merkezi sınavlardan almış oldukları puanlara bu fıkranın (b) bendine göre hesaplanan ortaöğretim başarı puanı ve bu puanın Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilecek katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak puan eklenir."

MADDE 26- 2547 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (a) ve (b) fıkraları aşağıdaki şekilde; (c) fıkrasının birinci paragrafında yer alan "ileri sürülen suçlar hakkında" ibaresi "ileri sürülen suçlar hakkında yetkili makamlarca inceleme başlatılabilir, inceleme sonucunda soruşturma açılmasına karar verilmesi ya da doğrudan soruşturma başlatılması halinde" şeklinde ve aynı fıkranın (2) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan "üniversite" ibaresi "Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumu" şeklinde değiştirilmiştir.

"a. Yükseköğretim Kurulu Başkanı üst kuruluşlar, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve 53/Ç maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan fiillerle ilgili olarak öğretim elemanlarının; rektör, üniversitenin; bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürü, bağımsız vakıf meslek yüksekokulunun; dekan, fakültenin; enstitü ve yüksekokul müdürleri, enstitü ve yüksekokulların; kadrosu bulunan uygulama araştırma merkezi ile bağımsız enstitü müdürleri, uygulama araştırma merkezi ile enstitünün; bu birimlerin genel sekreter veya sekreterleri de bağlı birim personelinin disiplin amirleridir.

b. Devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanları, memur ve diğer personeline uygulanabilecek disiplin cezaları uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezalarıdır.

(1) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için uyarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yetkili makamların bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek.

b) Maiyetindeki elemanların yetiştirilmesinde özen göstermemek.

c) Destek alınarak yürütülen araştırmalar sonucu yapılan yayınlarda destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile bunların katkılarını belirtmemek.

(2) 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kınama cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yetkili makamların görevle ilgili bilgi ve belge istemini mazeretsiz olarak zamanında yerine getirmemek.

b) Resmi olarak ders vermekle yükümlü bulunulan öğrencilere özel ders vermek.

c) Resmi ilan, afiş, program, yazı ve benzeri dokümanları koparmak, yırtmak veya tahrif etmek.

d) Üniversite veya bağlı birimlerin sınırları içinde herhangi bir yeri kurumun izni olmadan hizmetin amaçları dışında kullanmak veya kullandırmak.

e) Yayınlarında hasta haklarına riayet etmemek.

f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda veya diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak.

g) İncelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri eser sahibinin açık izni olmaksızın yayımlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak.

h) Bilimsel bir çalışma kapsamında yapılan anket ve tutum araştırmalarında katılımcıların açık rızasını almadan ya da araştırma bir kurumda yapılacaksa ayrıca kurumun iznini almadan elde edilen verileri yayımlamak.

ı) Araştırma ve deneylerde, çalışmalara başlamadan önce alınması gereken izinleri yetkili birimlerden yazılı olarak almamak.

j) Araştırma ve deneylerde mevzuatın veya Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin ilgili araştırma ve deneylere dair hükümlerine aykırı çalışmalarda bulunmak.

k) Araştırmacılar veya yetkililerce, yapılan bilimsel araştırma ile ilgili olarak muhtemel zararlı uygulamalar konusunda ilgilileri bilgilendirme ve uyarma yükümlülüğüne uymamak.

l) Akademik atama ve yükseltmelere ilişkin başvurularda bilimsel araştırma ve yayınlara ilişkin yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunmak.

m) İçeriği itibarıyla şiddet, terör ve nefret amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek.

n) Yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunmak veya siyasi parti propagandası yapmak.

(3) Aylıktan veya ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında brüt aylıktan; vakıf yükseköğretim kurumlarında brüt ücretten bir defaya mahsus olmak üzere 1/30 ila 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır. 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için aylıktan veya ücretten kesme cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarının organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları, yetkili olmadığı halde organ veya üyelerinin aleyhinde davranışlara yol açmak maksadıyla dışarı yaymak.

b) Kuruma ait araç, gereç, belge ve benzeri eşyayı görevin sona ermesine ve kurumca yazı ile istenmesine rağmen belirlenen süre içinde geri vermemek.

c) Araştırma ve deneylerde, hayvanlara ve ekolojik dengeye zarar vermek.

d) Bilimsel çalışmalarda, diğer kişi ve kurumlardan temin edilen veri ve bilgileri, izin verildiği ölçüde ve şekilde kullanmamak, bu bilgilerin gizliliğine riayet etmemek ve korunmasını sağlamamak.

e) Bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekanları, imkanları ve cihazları amaç dışı kullanmak.

f) Mükerrer yayınlarını akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

g) Bir araştırmanın sonuçlarını, araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırıp birden fazla sayıda yayımlayarak bu yayınları akademik atama ve yükselmelerde ayrı yayınlar olarak sunmak.

h) Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek veya olan kişileri dahil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini sonraki baskılarda eserden çıkartmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dahil ettirmek.

ı) Dayanaksız, yersiz ve kasıtlı olarak suç isnadında bulunmak.

j) Hukuka aykırı olarak kurumun bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına kasten girmek veya orada kalmak.

(4) Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme: Devlet yükseköğretim kurumlarında bulunulan kademedeki ilerlemenin, fiilin ağırlık derecesine göre bir ila üç yıl arasında durdurulması; vakıf yükseköğretim kurumlarında ise fiilin ağırlık derecesine göre üç ila altı ay süreyle brüt ücretten 1/4 ila 1/2 arasında kesintiye gidilmesidir. 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Hizmet içinde resmi bir belgeyi tahrif etmek, yok etmek, gizlemek veya sahte olarak düzenlemek, sahte belgeyi bilerek kullanmak, kullandırmak.

b) Görevi sebebiyle veya görevi sırasında doğrudan veya dolaylı olarak her ne ad altında olursa olsun menfaat sağlamak, iş sahiplerinden veya öğrencilerden borç para istemek veya almak.

c) Kamu hizmetlerinin yürütülmesini engellemek, boykot ve işgal eyleminde bulunmak.

d) Ders, seminer, konferans, laboratuvar, grafik çalışma ve sınav gibi öğretim çalışmalarının yapılmasına engel olmak; görevlileri, öğrencileri eğitim-öğretim alanı dışına çıkartmak; görev yapılmasına engel olmak; öğrencileri bu tür davranışlara teşvik etmek veya zorlamak ya da bu maksatla yapılacak hareketlere iştirak etmek.

e) Basın-yayın veya bilişim sistemlerini kullanarak amiri, iş arkadaşları, personeli, hizmetten yararlananlar veya öğrencileri hakkında gerçeğe aykırı açıklamada veya haksız isnatta bulunmak veya rızaları olmaksızın özel hayatlarıyla ilgili açıklama yapmak.

f) İnsanlarla ilgili biyomedikal araştırmalarda ve diğer klinik araştırmalarda ilgili mevzuat hükümlerine aykırı davranmak suretiyle kişilere zarar vermek.

g) Bilimsel araştırmalarda gerçekte var olmayan veya tahrif edilmiş verileri kullanmak, araştırma kayıtları veya elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan cihaz veya materyalleri kullanılmış gibi göstermek, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek.

h) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak.

ı) Kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak.

(5) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma: Akademik bir kadroya bir daha atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarmadır. Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil, başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseri gibi göstermektir.

(6) Kamu görevinden çıkarma: Kamu kurum ve kuruluşları ile vakıf yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı ve memur olarak bir daha atanmamak üzere kamu görevinden çıkarmadır. 657 sayılı Kanundaki fiillere ilave olarak bu Kanun kapsamındaki kamu görevlileri için kamu görevinden çıkarma cezasını gerektiren fiiller şunlardır:

a) Terör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya bu eylemleri desteklemek.

b) Amire, iş arkadaşlarına, personeline, hizmetten yararlananlara veya öğrencilerine fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak.

c) Kamu hizmeti veya öğretim elemanı sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak.

d) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak, bulundurmak, başkalarına vermek, kullanılmasını özendirmek, satmak, imal etmek.

e) Hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek.

f) Kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak."

MADDE 27- 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Disiplin soruşturması ve savunma hakkı:

MADDE 53/A- Disiplin soruşturmasında uyulacak esaslar şunlardır:

a) Disiplin cezası verilmesini gerektiren bir fiilin işlendiğini öğrenen disiplin amiri yazılı olarak disiplin soruşturması başlatır. Üst disiplin amirinin soruşturma açtığı veya açtırdığı disiplin olayında alt disiplin amiri ayrıca soruşturma yapamaz veya yaptıramaz. Daha önce açılmış soruşturma varsa bunlar üst amirin açtığı veya açtırdığı soruşturma ile birleştirilir.

b) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine ilişkin disiplin cezası verilmesini gerektiren fiiller açısından soruşturma başlatılmadan önce bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarınca inceleme yapılması zorunludur.

c) Disiplin amiri soruşturmayı kendisi yapabileceği gibi soruşturmayı yapmak üzere birim içerisinden soruşturmacı veya komisyon görevlendirebilir. Ancak zorunlu hallerde rektörlük aracılığıyla diğer birimlerden soruşturmacı talep edilebilir.

d) Soruşturmacının görev ve unvanı, soruşturulanın görev ve unvanının üstünde veya onunla aynı düzeyde olmalıdır.

e) Fiilin ast ile üst tarafından birlikte işlenmesi halinde soruşturma usulü ve disiplin cezası verme yetkisi üste göre belirlenir.

f) Soruşturulanın disiplin cezası verilmesini gerektiren fiili işlediği ve disiplin soruşturmasının başlatıldığı tarihteki görev veya unvanının farklı olması halinde disiplin soruşturması, üst görev veya unvanı esas alınarak yürütülür. Disiplin amirinin belirlenmesi ve uygulanacak diğer disiplin hükümleri, görev yapılan kurumun tabi olduğu mevzuata göre belirlenir.

g) Soruşturmacı, disiplin soruşturmasıyla ilgili bilgi ve belgeleri toplama, ifade alma, tanık dinleme, bilirkişiye başvurma, keşif yapma, inceleme yapma ve ilgili makamlarla yazışma yetkisini haizdir.

h) Soruşturmacının, görevlendirme kapsamında talep ettiği bilgi ve belgeler gecikmeksizin kendisine verilir.

ı) Soruşturmacı, görevlendirildiği konuda soruşturma yürütür; soruşturma sırasında disiplin soruşturmasına konu olabilecek başka fiillerin ortaya çıkması durumunda bunları gecikmeksizin disiplin amirine bildirir.

j) Soruşturma işlemleri bir tutanakla tespit olunur.

k) Soruşturmanın gizliliği esastır.

l) Soruşturma, görevlendirme yazısının tebliğ tarihinden itibaren iki ay içinde tamamlanır. Soruşturma bu süre içinde tamamlanamaz ise soruşturmacı gerekçeli olarak ek süre talep edebilir, disiplin amiri gerekçeyi değerlendirerek ve zamanaşımı sürelerini dikkate alarak karar verir.

m) Fiili işleyenin emeklilik veya başka nedenlerle görevinin sona ermesi, hakkında soruşturma açılmasına ve soruşturmanın devamına engel olmaz. Bu durumda soruşturma sonunda verilen disiplin cezası, özlük dosyasında saklanır. Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları ilgilinin kamu görevine dönmesi ya da bir vakıf yükseköğretim kurumunda göreve başlaması halinde uygulanır.

n) Bir fiilden dolayı ilgili hakkında ceza soruşturması veya kovuşturması yapılıyor olması, aynı fiilden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine ve bu cezanın yerine getirilmesine engel değildir. Gerektiğinde ceza kovuşturması bekletici mesele yapılabilir. Bu durumda disiplin soruşturmasına ilişkin zamanaşımı süreleri durur.

o) Bir fiilin diğer kanunlar uyarınca idari yaptırıma bağlanmış olması, aynı fiile bu Kanun kapsamında disiplin cezası verilmesine engel teşkil etmez.

Savunma hakkı kapsamında gözetilecek hususlar şunlardır:

a) Soruşturulana, iddialar hakkında savunma imkanı tanınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen tarihte geçerli bir mazereti olmaksızın savunmasını yapmayan, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

b) Savunmaya davet yazısında hakkında disiplin soruşturması açılan fiilin neden ibaret bulunduğu, savunmasını belirtilen sürede yapmadığı takdirde savunmasından vazgeçmiş sayılacağı bildirilir.

c) Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar gerek görürse, isnat edilen fiil ve soruşturma raporunda önerilen disiplin cezasını da belirtmek suretiyle, bu maddedeki esaslar çerçevesinde (a) ve (b) bentlerindeki usule göre tekrar savunma isteyebilir.

Hakkında üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezası istenenler soruşturma evrakını inceleme, tanık dinletme, disiplin kurulunda sözlü veya yazılı olarak kendisi veya vekili vasıtasıyla savunma yapma hakkına sahiptir."

MADDE 28- 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Görevden uzaklaştırma:

MADDE 53/B- Görevden uzaklaştırma, Devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarında yürütülen kamu hizmetinin gerektirdiği hallerde, görevi başında kalmasında sakınca görülen üst kuruluşlar ile yükseköğretim kurumu yöneticileri, öğretim elemanları, memurlar ve diğer personel hakkında alınan ihtiyati bir tedbirdir. Görevden uzaklaştırma tedbiri disiplin veya ceza soruşturmasının herhangi bir safhasında üç ay süreyle alınabilir. Soruşturmayı yürütenler görevden uzaklaştırmayı teklif edebilirler. Bu sürenin bitiminde tedbir kararının alınmasına ilişkin sebeplerin devam etmesi halinde tedbir her defasında üç ay uzatılabilir.

Görevden uzaklaştırmaya Yükseköğretim Üst Kuruluş Başkanları ile Devlet yükseköğretim kurumlarında atamaya yetkili amirler, vakıf yükseköğretim kurumlarında rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokullarında müdürler yetkilidir.

Rektörlerin, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürlerinin ve dekanların görevden uzaklaştırılması kararı disiplin amirinin teklifi üzerine Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından verilir. Görevden uzaklaştırma kararları atamaya yetkili amirlere bildirilir.

Görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen on işgünü içinde soruşturmaya başlanması şarttır.

Görevden uzaklaştırma işleminden sonra süresi içinde soruşturmaya başlamayan, görevden uzaklaştırma tedbirinin kaldırılmasının zorunlu olduğu durumlarda bu tedbiri kaldırmayan veya görevden uzaklaştırma işlemini keyfi olarak veya garaz ya da kini dolayısı ile yaptığı, yaptırılan soruşturma sonunda anlaşılan yetkililer, hukuki, mali ve cezai sorumluluğa tabidirler.

Görevden uzaklaştırılanlar, kanunların öngördüğü sosyal hak ve yardımlardan faydalanmaya devam ederler. Ancak görevden uzaklaştırma süresi içinde kendilerine aylıklarının veya ücretlerinin üçte ikisi ödenir.

Göreve tekrar başlatılmanın zorunlu olduğu durumlarda, bunların aylıklarının veya ücretlerinin kesilmiş olan üçte biri kendilerine ödenir ve Devlet yükseköğretim kurumlarında çalışanlar bakımından görevden uzakta geçirdikleri süre, derecelerindeki kademe ilerlemesinde ve bu sürenin dereceye yükselmesi için gerekli en az bekleme süresini aşan kısmı, üst dereceye yükselmeleri halinde, bu derecede kademe ilerlemesi yapılmak ve akademik yükselme için gerekli bekleme süresinden sayılmak suretiyle değerlendirilir.

Soruşturma sonunda kamu görevinden çıkarma cezası önerilmesi hali dışında görevden uzaklaştırma tedbiri, bu tedbiri alan yetkililerce derhal kaldırılır.

Görevden uzaklaştırma tedbiri alınmakla beraber, soruşturma sonunda yetkili makam veya mercilerce hakkında kamu görevinden çıkarmadan başka bir disiplin cezası verilenler ile ceza kararından evvel haklarındaki disiplin soruşturması af ile kaldırılanlar, bu kararların kesinleşmesi üzerine veya tedbir süresinin dolması halinde derhal göreve iade edilirler.

Kişinin görevi başında kalmasının, soruşturmanın devamına engel olmadığı hallerde görevden uzaklaştırma tedbiri süresi dolmadan da kaldırılabilir."

MADDE 29- 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Zamanaşımı:

MADDE 53/C- Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarında bir ay içinde,

b) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezasında altı ay içinde,

disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin soruşturması açılamaz.

Disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillerin işlendiği tarihten itibaren iki yıl, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezasını gerektiren fiil açısından altı yıl geçmiş ise disiplin cezası verilemez.

Bilimsel bir eserin akademik atama ve terfilerde kullanılması ya da kısmen veya tamamen yeniden yayımlanması halinde ikinci fıkrada belirtilen zamanaşımı süreleri yeniden işlemeye başlar.

Disiplin cezasının yargı kararıyla iptal edilmesi halinde, kararın idareye ulaştığı tarihten itibaren kalan disiplin ceza zamanaşımı süresi içerisinde, zamanaşımı süresinin dolması veya üç aydan daha az süre kalması halinde en geç üç ay içerisinde karar gerekçesi dikkate alınarak yeniden disiplin cezası tesis edilebilir."

MADDE 30- 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Disiplin cezası verme yetkisi:

MADDE 53/Ç- Disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullar şunlardır:

a) Uyarma ve kınama cezaları sıralı disiplin amirleri tarafından, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından verilir.

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezaları kişinin görevli olduğu birimdeki disiplin kurulu kararı ile verilir.

c) Üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları atamaya yetkili amirin teklifi üzerine Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

d) Rektörler, bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri ve dekanlar hakkında aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma ve kamu görevinden çıkarma cezaları Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla verilir.

e) Aylıktan veya ücretten kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme, üniversite öğretim mesleğinden ve kamu görevinden çıkarma cezaları gerektiren fiillerle ilgili olarak öğretim elemanları hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanı disiplin amiri sıfatıyla doğrudan soruşturma açabilir. Bu kapsamda yapılan soruşturmalar sonucunda verilecek cezalar Yüksek Disiplin Kurulunca verilir.

Disiplin cezası vermeye yetkili makamlar, soruşturmada eksiklik olduğunun tespiti halinde eksikliklerin giderilmesi amacıyla dosyayı iade edebilir, soruşturmacı tarafından önerilen disiplin cezasını aynen verebilir, hafifletebilir veya reddedebilir. Teklif edilen cezanın reddedilmesi halinde ilgili disiplin amiri ya da kurulu tarafından ret gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni işlem tesis edilebilir.

Disiplin cezası verme yetkisi devredilemez.

Disiplin kurulları gerekli gördüğü takdirde ilgilinin özlük dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, ilgili yerlerden bilgi almaya, her türlü incelemeyi yaptırmaya, yeminli tanık ve bilirkişi dinlemeye veya niyabeten dinletmeye, keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir."

MADDE 31- 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Disiplin cezası verilmesinde uygulanacak temel ilkeler:

MADDE 53/D- Aynı fiile birden fazla disiplin cezası verilemez. Fiilin birden fazla disiplin suçu teşkil etmesi halinde bu suçlardan en ağır cezayı gerektiren disiplin cezası verilir.

Disiplin cezası verilmesine sebep olmuş bir fiilin, cezaların özlük dosyasından çıkarılmasına ilişkin süre içinde tekerrüründe bir derece ağır ceza uygulanır. Tekerrüre esas alınacak cezanın, süresi içerisinde itiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi suretiyle kesinleşmiş olması gerekir. Aynı derecede cezayı gerektiren fakat ayrı fiiller nedeniyle verilen disiplin cezalarının üçüncü uygulamasında bir derece ağır ceza verilir. Kanunla affedilmiş disiplin cezaları ile tekerrür nedeniyle verilen bir derece ağır cezalar tekerrüre esas alınmaz.

Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan veya ödül veya başarı belgesi alanlara verilecek disiplin cezalarında bir derece alt ceza uygulanabilir. Bir derece alt cezayı, asıl cezayı vermeye yetkili makam verir.

Kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına bir üst ceza uygulanması gereken hallerde üst ceza kamu görevinden çıkarma cezasıdır. Kamu görevinden çıkarma cezasına bir alt ceza uygulanması gereken hallerde ise alt ceza kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasıdır.

Bu Kanunda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiillere nitelik ve ağırlıkları itibarıyla benzer fiilleri işleyenlere de hangi disiplin fiiline benzediği belirtilerek aynı türden disiplin cezaları verilir.

Birinci derecenin son kademesinde bulunulması nedeniyle kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanamaması halinde brüt aylıklarının 1/4'ü ila 1/2'si oranında aylıktan kesme cezası uygulanır. Tekerrürü halinde ise ilgili disiplin kurulu tarafından kamu görevinden çıkarma cezası verilir.

Disiplin cezaları, verildikleri tarihten itibaren, aylıktan veya ücretten kesme cezası ile kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası ise cezanın verildiği tarihi izleyen aybaşında uygulanır.

Disiplin cezaları üst disiplin amirine, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası tüm yükseköğretim kurumlarına, kamu görevinden çıkarma cezası ise ayrıca Devlet Personel Başkanlığına bildirilir.

Aylıktan veya ücretten kesme cezası alanlar üç yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası alanlar beş yıl boyunca rektör, dekan, enstitü müdürü, yüksekokul müdürü, meslek yüksekokulu müdürü, bölüm başkanı, anabilim dalı başkanı, anasanat dalı başkanı, bilim dalı başkanı, sanat dalı başkanı, daire başkanı dengi ve üstü kadrolara atanamazlar. Söz konusu disiplin cezalarının verildiği tarihte bu görevlerde bulunanların görevleri kendiliğinden sona erer ve durum ilgili mercilere derhal bildirilir."

MADDE 32- 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Disiplin kurullarının teşekkülü:

MADDE 53/E- Yüksek Disiplin Kurulu Yükseköğretim Genel Kuruludur.

Üniversite disiplin kurulu rektör dışındaki üniversite yönetim kurulu üyelerinden oluşur; kurula akademik olarak en kıdemli profesör üye başkanlık eder. Üniversite bağlı birimlerinin yönetim kurulları aynı zamanda disiplin kurulu olarak görev yapar. Bu birimlerin disiplin kurullarında dekan veya müdür yer alamaz. Bu durumda ilgili disiplin kuruluna kurul üyelerinden en yüksek unvanlı öğretim üyesi, en yüksek unvanlı öğretim üyesinin birden fazla olması halinde en kıdemli üye, öğretim üyesi bulunmaması halinde en kıdemli öğretim görevlisi başkanlık eder.

Yükseköğretim Kurulu personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında, I. Hukuk Müşaviri ile Personel, Strateji Geliştirme, İdari ve Mali İşler Daire başkanlarından teşekkül eder.

Üniversitelerarası Kurul personeli için disiplin kurulu, Genel Sekreterin başkanlığında Genel Sekreter Yardımcısı ve Hukuk Müşavirinden teşekkül eder.

Yüksek Disiplin Kurulu hariç, disiplin kurullarında profesörlerle ilgili hususların görüşülmesinde doçent ve yardımcı doçentler, doçentlerle ilgili hususların görüşülmesinde yardımcı doçentler ve kendileri ile ilgili hususların görüşülmesinde ilgili üyeler görüşmelere katılamazlar.

Soruşturmada görev alanlar disiplin kurullarındaki oylamalara, disiplin kurulunda görev alanlar ile disiplin cezası verenler bu cezalara itirazların görüşüldüğü kurullardaki oylamalara katılamazlar.

Herhangi bir sebeple disiplin kurullarının teşekkül edememesi halinde eksik üyelikler eşdeğer unvana sahip öğretim üyeleri arasından senato tarafından belirlenen üyelerce tamamlanır."

MADDE 33- 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"İtiraz:

MADDE 53/F- Disiplin cezalarına itiraz edilebilecek amir ve kurullar şunlardır:

a) Uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu birimin disiplin kuruluna, dekanlar için üniversite disiplin kuruluna, rektörler ve bağımsız vakıf meslek yüksekokulu müdürleri için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

b) Aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezasına karşı itiraz ilgilinin görevli olduğu üniversite disiplin kuruluna, yükseköğretim üst kuruluşlarında görev yapan personel için Yüksek Disiplin Kuruluna yapılabilir.

İtiraz süresi, cezanın tebliğ tarihinden itibaren yedi gündür.

İtiraz mercileri, itiraz tarihinden itibaren altmış gün içinde karar verir.

İtiraz mercileri itirazı kabul ya da reddedebilir. İtirazın kabul edilmesi halinde ceza tüm sonuçlarıyla ortadan kalkar, ancak ilgili disiplin amiri veya disiplin kurulu tarafından kabul gerekçesine uygun olarak en geç üç ay içerisinde yeni bir işlem tesis edilebilir."

MADDE 34- 2547 sayılı Kanuna 53 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir.

"Özlük dosyasında saklama:

MADDE 53/G- Disiplin cezaları ilgililerin özlük dosyalarında saklanır.

Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından itibaren beş yıl, aylıktan veya ücretten kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezalarının uygulanmasından itibaren on yıl sonra atamaya yetkili amire başvurularak verilmiş olan cezaların özlük dosyasından silinmesi talep edilebilir. İlgilinin, bu süreler içerisindeki davranışları, isteğini haklı kılacak nitelikte görülürse, talep yerine getirilir."

MADDE 35- 2547 sayılı Kanunun 65 inci maddesinin (a) fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"(14) Bilimsel araştırma ve yayın etiği kurullarının oluşumu, görevleri ve çalışmalarına ilişkin usul ve esaslar."

MADDE 36- 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "okullarda" ibaresinden sonra gelmek üzere ", yükseköğretim kurumlarında" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 37- 3308 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasına "Bu Kanun," ibaresinden sonra gelmek üzere "Yükseköğretim Kurulu ve" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 38- 3308 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"p) "Eğitim Birimi", bu Kanun kapsamında öğrencilerin teorik ve beceri eğitimi, staj veya tamamlayıcı eğitim ile işletme personelinin eğitimi amacıyla işletmeler tarafından oluşturulan, gerekli araç, gereç ve donanıma sahip eğitim ortamını;

r) "Staj", öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışmayı;

s) "Tamamlayıcı Eğitim", açık öğretim yoluyla eğitimi yapılamayan alan veya dallarda, mesleki ve teknik orta öğretim programlarını tamamlayamadan okuldan ayrılanlar ile yurtdışında öğrenim görenlerin denklik işlemleri sonucunda tespit edilen eksik meslek alan veya dal derslerini işletmelerde mesleki eğitim esaslarına göre tamamlamalarına imkan sağlayan eğitimi;"

MADDE 39- 3308 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmış ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"b) En az ortaokul veya imam-hatip ortaokulu mezunu olmak."

MADDE 40- 3308 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 41- 3308 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin birinci, üçüncü, beşinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"On ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalıştırdıkları personel sayısının yüzde beşinden az olmamak üzere mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumu öğrencilerine beceri eğitimi, mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumu öğrencilerine staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırır. Öğrenci sayısının tespitinde kesirler tam sayıya tamamlanır. Bu işletmeler mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumu öğrencilerine staj yaptırabilir."

"Mesleki eğitim kapsamına alınıp alınmadığına bakılmaksızın ondan az personel çalıştıran işletmeler de mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerine bu Kanunun ilgili hükümlerine göre beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptırabilirler."

"Bu Kanun kapsamında on ve daha fazla personel çalıştıran işletmeler, çalışma ve iş kurumu il müdürlüklerince her yıl şubat ayı içerisinde il milli eğitim müdürlüklerine ve o ildeki yükseköğretim kurumlarına bildirilir. Beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı işletmeler, Bakanlık ve Milli Savunma Bakanlığınca birlikte belirlenir."

"Bu madde kapsamında on ve daha fazla öğrenciye beceri eğitimi, staj ve tamamlayıcı eğitim yaptıracak işletmeler bu amaçla bir eğitim birimi kurar. Bu birimde, yapılan eğitim için alanında ustalık yeterliğine sahip ve iş pedagojisi eğitimi almış usta öğretici veya eğitici personel görevlendirilir."

MADDE 42- 3308 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında ve işletmelerde yapılan mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitime ilişkin usul ve esaslar ile sınavların yapılış şekilleri, Bakanlık ve Yükseköğretim Kurulunca çıkarılan yönetmeliklerle düzenlenir."

MADDE 43- 3308 sayılı Kanunun 21 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 21- İşletmelerde mesleki eğitim, staj ve tamamlayıcı eğitim gören öğrenciler, işyerlerinin şartlarına ve çalışma düzenine uymak zorundadırlar."

MADDE 44- 3308 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 45- 3308 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin beşinci fıkrasına "mesleki eğitim gören" ibaresinden sonra gelmek üzere ", staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrenciler ile mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında alan eğitimine başlayan" ibaresi eklenmiştir.

"Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir. Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının; yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan, yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden, aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez. Bu amaçla kamu kurum ve kuruluşları gerekli tedbirleri alır. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır."

"Aday çırak, çıraklar, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında okumakta iken staja, tamamlayıcı eğitime veya alan eğitimine tabi tutulan öğrencilerin sigorta primleri asgari ücretin yüzde ellisi üzerinden, Bakanlık ile mesleki ve teknik eğitim yapan yükseköğretim kurumlarının bağlı olduğu üniversitelerin bütçesine konulan ödenekten karşılanır."

MADDE 46- 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 35- Kapsamı, şartları ve süresi Bakanlıkça belirlenen telafi eğitimi veya tamamlayıcı eğitime katılan ve bu eğitim sonunda yapılan sınavlarda başarılı olan kalfa, usta ve ortaöğretim kurumu mezunlarına, bitirdikleri meslek alanının diploması verilir.

Önceki öğrenmelere ilişkin mesleki yeterlikler, meslek standartları ve seviyeleri esas alınarak sınavla belirlenir.

Önceki öğrenmelerin tanınması ve denklikle ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 47- 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 11- Bu maddeyi ihdas eden Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte çıraklık eğitimine devam etmekte olanlar, eğitimlerini başladıkları programa ve mevzuata göre sürdürür."

MADDE 48- 3308 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 12- 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı sonuna kadar uygulanmak üzere aday çırak ve çıraklar ile 18 inci madde hükümleri uyarınca işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, 25 inci maddenin birinci fıkrası kapsamında yapılacak ödemeler asgari ücretin net tutarının yüzde otuzundan az olamaz. Ödenebilecek en az ücretin; yirmiden az personel çalıştıran işletmeler için üçte ikisi, yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işletmeler için üçte biri, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (h) alt bendi için ayrılan tutardan Devlet katkısı olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödemeleri beş eğitim ve öğretim yılına kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Staj yapacak işletme bulunamaması nedeniyle stajını okulda yapan ortaöğretim öğrencileri ile öğretim programı gereği staj yapmak zorunda olmayan yükseköğretim öğrencilerinin yaptıkları stajlar bu fıkra hükmü kapsamı dışındadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına Devlet katkısı ödenmez.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Türkiye İş Kurumu tarafından belirlenir."

MADDE 49- 29/4/1992 tarihli ve 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 2- Bu Kanun, endüstriyel mesleki teknik öğretim veren yükseköğretim kurumları mezunları ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okul mezunlarının unvan, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları kapsar."

MADDE 50- 3795 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a) Mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ve bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlara "teknisyen","

"e) Teknik öğretmen unvanını kazananlar için Yükseköğretim Kurulunca belirlenen mühendislik fakültelerince düzenlenecek iki yarıyıl süreli mühendislik eğitimi tamamlama programını en fazla dört yarıyıl içinde bitirenlere dallarında "mühendis","

MADDE 51- 3795 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Bu Kanun kapsamında unvana sahip personelin yetki ve sorumlulukları, ulusal ve uluslararası meslek standartları ve yeterlilikler çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ve Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Mesleki Yeterlilik Kurumunca hazırlanan yönetmelikle belirlenir."

MADDE 52- 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

EK MADDE 10- Yurt içi üretimin ve katma değerin artırılması, teknoloji kazanımının sağlanması, daha önce yurt içinde üretimi bulunmayan ürünlerin üretilebilmesi, yeni teknoloji ve ürünlere yönelik araştırma-geliştirme faaliyetlerinin sürdürülmesi ve bilgi toplumuna geçiş hedefleriyle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulöncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerindeki okulların dersliklerine bilişim teknolojisi donanımı, yazılımı, ağ altyapısı ve internet erişim imkanının sağlanması, dersler için çevrim içi ve çevrim dışı ortamlarda e-içerik temin edilmesi ve e-içerik altyapısının oluşturulması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere ve örgün eğitim gören öğrencilere e-kitap, tablet bilgisayar ve benzeri ihtiyaçların sağlanması amaçlarıyla Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, bu Kanun hükümlerine tabi değildir. Bu madde uyarınca yapılacak alımlara ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığı ve Kamu İhale Kurumunun görüşü alınarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle rekabete açık olacak şekilde düzenlenir."

MADDE 53- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

"FATİH Projesi kapsamında mal ve hizmet alımları ile yapım işleri

EK MADDE 3- Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığınca yapılacak yazılım, donanım, dijital içerik alımı, internet erişim hizmetleri sağlanması, ağ altyapısı, AR-GE merkezi, veri merkezi kurulumu ve bunlara ilişkin her türlü bakım, onarım ve işletme işlerinde üst yöneticinin onayıyla 15 yıla kadar gelecek yıllara yaygın yüklenmelere girişilebilir."

MADDE 54- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan "meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler" ibaresi "mesleki ve teknik ortaöğretim ile yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 55- 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Resmi meslek ve sanat okulları ile yetkili resmi makamların izniyle kurulan meslek veya sanat okullarında ve" ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 56- 5510 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "mesleki eğitime" ibaresi "mesleki ve teknik eğitime, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimine" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 57- 5510 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin birinci cümlesinde yer alan "Meslek liselerinde okumakta iken veya" ibaresi madde metninden çıkarılmış, aynı bendin ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Aday çırak, çırak, işletmelerde mesleki eğitim, mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında staj, tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin prime esas kazançları ilgili kanunlarında öngörüldüğü şekilde belirlenir."

MADDE 58- 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinin dördüncü cümlesine "Bu bent hükümleri;" ibaresinden sonra gelmek üzere "vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerince çalıştırılanlar hariç olmak üzere" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 59- 5510 sayılı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "meslek liselerinde" ibaresi "mesleki veya teknik ortaöğretimde okumakta iken" şeklinde değiştirilmiş, "tutulan öğrenciler" ibaresinden sonra gelmek üzere "ile tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler" ibaresi, "eğitim gördükleri okullar" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya kurumlar" ibaresi, "yüksek öğrenim sırasında staja tabi tutulan" ibaresinden sonra gelmek üzere "veya işletmelerde mesleki eğitim gören" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 60- 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 70- Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemlerde vakıflar tarafından kurulan yükseköğretim kurumları ile okul-aile birliklerinin bu Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükmü uyarınca yararlandıkları teşvikler, usulüne uygun olarak yararlanılmış sayılır."

MADDE 61- 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamındaki eğitim-öğretim faaliyetlerini yapan ancak bu Kanuna uygun olarak kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmeyen yerleri kuran veya işletenlere brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanır ve bu yerler valiliklerce kapatılır. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.

Bu Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyıp özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılan özel öğretim kurumlarının kurucularında yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının tespit edilmesi halinde söz konusu kurumlara brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası uygulanır ve bu kurumlara yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının sona erdirilmesine ilişkin 30 iş günü süre verilir. Söz konusu süreye rağmen yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının sona erdirilmemesi veya aynı kurumda ikinci kez yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişilerin ortaklığının tespiti halinde söz konusu kurumun kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

MADDE 62- 5580 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile beşinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kurum açma izni verilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faaliyete başladıktan sonra yönetmelikte belirtilen süreden daha fazla izinsiz ara veren veya söz konusu izni amacı dışında kullandığı tespit edilen kurumların kurum açma izni ve iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir.

Özel öğretim kurumunun;

a) Bakanlıkça onaylı yerleşim planında izinsiz değişiklik yapması,

b) Gerçeğe aykırı reklam ve ilan vermesi veya reklam ve ilanlarda öğrenci resim ve bilgilerini kullanması,

c) Haftalık ders çizelgesi ve programları Bakanlık izni olmadan kurumda uygulaması,

d) Bu Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan yönetmelik ve yönergelerde belirtilen hükümlere aykırı fiillerde bulunması,

e) Mevzuatta belirtilen sayıda personel çalıştırmaması veya mevzuata aykırı personel çalıştırması,

f) 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçları ile temel ilkelerine uymaması,

g) Kurum açma şartlarından herhangi birini kaybetmesi,

h) Mevzuata uygun olarak kapatılmaması,

hallerinde; (a), (b), (c) ve (d) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin beş katı; (e) ve (f) bentlerindeki fiiller için brüt asgari ücretin on katı ve (g) bendindeki fiil için brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır. Bu fıkranın (a), (b), (c), (d), (e), (f) ve (g) bentlerindeki fiillerin tekrarı halinde idari para cezası miktarı beş kat artırılarak uygulanır ve bu bentlerdeki fiillerin üçüncü kez tekrarlanması halinde ise kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir, (h) bendindeki fiilin işlenmesi halinde brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası verilir ve kurum açma izni ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilir. İdari para cezası, kurum açma iznini vermeye yetkili makam tarafından verilir. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir."

"Devir ve teslimden kaçınan veya bu görevi savsaklayan kurucu hakkında brüt asgari ücretin yirmi katı idari para cezası uygulanır."

"Bu Kanunda belirtilen şartlara uymadan kurumunu kapatanlar ile soruşturma sonucu kurum açma izni ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilen kurucuya beş yıl geçmeden tekrar kurum açma izni veya bir kurumu devralma ya da bir kuruma ortak olma izni verilmez."

MADDE 63- 5580 sayılı Kanunun 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Bu Kanun kapsamında açılan mesleki ve teknik anadolu liselerinde verilen mesleki eğitimin kalitesini, öğretmen ve öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla alan ve dalların özelliklerine göre Bakanlıkça belirlenen standartlara ve donanıma sahip atölye ve laboratuvarlarda üretim yapılabilir ve üretilen malların satışından elde edilen gelir okulun eğitim, öğretim ve yönetim hizmetlerinde kullanılır. Üretimde görev alan öğrenci ve personele ödenen pay ile üretim şartlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 64- 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "oluşan" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve adaylar ile diğer ilgilileri bağlayıcı olan" ibaresi eklenmiş ve fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

"j) Bireyselleştirilmiş sınav: Elektronik ortamda her bir adaya aynı veya farklı zamanlarda adayın verdiği cevaplara ve seviyesine göre soru sayısının ve soruların niteliğinin değişebildiği sorulardan oluşan sınavı,

k) Deneme soru: Birbirine denk sonuçlar üreten sınavlar yapabilmek için benzer güçlük derecesi ve ayırt edicilik özellikleri olan soruları tespit etmek amacıyla gerçek sınavlarda sorulan fakat değerlendirme aşamasında puanlama dışı bırakılan soruyu,"

MADDE 65- 6114 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "birimlere" ibaresinden sonra gelmek üzere "sınav görevlendirmeleri," ibaresi eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasında yer alan "iletişim altyapısı," ibaresinden sonra gelmek üzere "yazılım geliştirme ve güncelleme" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 66- 6114 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin on ikinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Yönetim Kurulu toplantıları ses, görüntü veya yazı nakleden bilişim sistemleri ile de yapılabilir."

MADDE 67- 6114 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrası, ikinci fıkrasının (a) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasına aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiş, aynı maddenin dördüncü fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde ve aynı fıkranın (g) bendinde yer alan "Dış İlişkiler ve İş Geliştirme" ibaresi "Kurumsal İlişkiler" şeklinde değiştirilmiş, aynı bende "koordine etmek," ibaresinden sonra gelmek üzere "telifler," ibaresi ve aynı fıkraya aşağıdaki (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.

"(1) Başkanlık, merkez teşkilatı ile doğrudan Başkanlığa bağlı temsilciliklerden ve elektronik sınav merkezlerinden oluşur. Temsilciliklerin açılacağı yer ve sayıları Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararıyla, elektronik sınav merkezlerinin açılacağı yer ve sayılar ise Yönetim Kurulunca belirlenir. Başkanlık kadro veya pozisyonlarında görevli personel tüm iş ve işlemlerinde doğrudan Başkanlığa bağlı olmak üzere geçici veya sürekli olarak temsilciliklerde veya elektronik sınav merkezlerinde görevlendirilebilir."

"a) Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı."

"g) Kurumsal İlişkiler Daire Başkanlığı."

"h) Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı.

ı) Engelli Adaylar Daire Başkanlığı."

"a) Ölçme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı: Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda sorulacak soruları hazırlamak veya hazırlatmak, denetlemek ve güvenli bir şekilde şifreleyerek saklamak, soru havuzu oluşturmak ve güvenliğini sağlamak, soruların geçerlik ve güvenirlik düzeylerini artırmak; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak."

"h) Araştırma Geliştirme Daire Başkanlığı: Başta yeni sınav veya soru türleri ve puanlama yöntemleri olmak üzere Başkanlığın faaliyet gösterdiği tüm alanlarda araştırmalar yapmak veya yaptırmak; yeni yöntem ve teknolojileri takip ederek bunları ülke koşullarına uyarlamak; bu alanlarda gerekli hizmet içi eğitimler vermek; eğitim programları düzenlemek; Başkan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

ı) Engelli Adaylar Daire Başkanlığı: Başkanlıkça yapılan sınavlara başvuruda bulunan engelli adaylar ile ilgili tüm iş ve işlemleri takip etmek, gerekli raporları toplamak, gerekli bilgilendirmeleri yapmak, engelli adayların sınavlarının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için sınav evrakı ve yardımcı personel konusunda gerekli düzenlemeleri yapmak, bunun için gerekli eğitimleri vermek, yurtiçi ve yurtdışı toplantılar düzenlemek, engelli adayların sınav koşullarını iyileştirici tedbirleri araştırmak, takip etmek ve ülke şartlarına uyarlamak; Başkan tarafından verilen benzeri görevleri yapmak."

MADDE 68- 6114 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin;

1) Üçüncü fıkrasında yer alan "ikiden" ibaresi "dörtten" şeklinde değiştirilmiştir.

2) Dokuzuncu fıkrasının beşinci cümlesinde yer alan "üçte birini" ibaresi "yarısını" şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun uyarınca Başkanlık adına mecburi hizmet karşılığı yurt dışına gönderilenlerden doktora öğrenimlerini başarıyla tamamladıktan sonra mecburi hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere Başkanlığın ilgili kadrolarına atananlar, bu fıkra kapsamında belirlenen kadro sayısına bağlı kalmaksızın sözleşmeli yerli uzman olarak da istihdam edilebilir. Bu şekilde istihdam edilenler, bu görevleri süresince aylıksız izinli sayılırlar ve aylıksız izinli sayıldıkları kadro unvanları dikkate alınmak suretiyle 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine tabi olmaya devam ederler. Bu görevlerde geçen hizmet süreleri kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinde değerlendirilir. Bunlara sözleşmeli personel olarak çalıştıkları süreler için iş sonu tazminatı ödenmez ve bu şekilde çalışılan süreler bunların emekli ikramiyelerinin hesabında dikkate alınır."DE 68-

"g) Kuruihtiyaçlildiği ınçin iş sonu tnlar dism yılına katı ödik dartlar;sonra gelmeken hizmet süreleri kazanı cezasıenlerden dor) "Staj", ya aşaa Kurukapsamı ya aşaa Kurhli vvntler ekl yeterlilieişkn vartlarlik sindş ve aynkn vlebilir."ratuva konlon disiplin kurua>MADDzeri ihtiy,vartlar Başkan tarafından."

"g) Kuruihtideri olan dartlarürkiyuihtiya10/2nun54 Teşkilat ve24irilmiştirHarcn ührler. B kurumlarının kurucs srüol git y uzatmaya Set göstcdik dartlarrsonel 2011 tarihli ve 6114 sayı;mek için Deneme soru: Bi değer ta,vartlaremesi hal olarak lir. Bu 5/6/198 vsaslar yeğil olan dy süre değer ta izni veya bir ve bu egib>Soruşturçin iş sonu tnline tabi ol,yılar ise Yönet Bazı Lise, Okul ve Fap>

"Devuzuncu fıkrkurumları8 sayılı Kanunun 2 nci madderak orta öğretim pmcı person,aması nedeniyle stajını okcilerişiler tarafından açılanelikll unvr yer ve saysayılı Kanunun 2 nci maddecemleri takip etmek, "Bu Kanundaönetmeliturma sonucu 4veOavndinde yer alan "Dışüntü veya yazı nakleden bilişim sistemlen eğitim gören öğrencilere e-kitap, tpara cezasimi, staj ve takarılan y ya aşaa Kurukapsamıyararlrli uzman olarak dplin Artırma ve Teknolojiy2011 tarihldir. Staj y gereği stırmak,mesleki k veytturçamgın kgi (ı) bksısnenciler ile mes5veOavı maddeye beşinci fıetninden çıkaryıl ile de yapılMADDE 33-kar (h) ve (ı) bentleri eklenmiştir.ktora öğreullarında"(1) Başkanlık, merkez teşkilatı ile dı nakleden bilişim sistemleSik dümak, sorvvntle güvenma ve çalış gerçek venmiş, a"

MADDE 66- 61yeler görüşmetyapısı," ibaresinşim sisteml7veOavnını" şeklinde deerilen kurumlardan iki yıl içerisinde faaliyete başlamayan, faa(20)m iş ve iılan yve pkında - 6114 sayvsasli maddesininlara ilişkarılanak, merkezlerinde g Kanunun DE mlin kurua

jda a ilişkin usullarlantılıran işletme,unun arınnın sozu oluştuayılırlarnlara iliusul ve esaslar yönenun DE mlin kurua (40.000)eknolojgrilmkalebilmesnlıku fyKurulu yetkilisuz bi çalı(60.000)eknolojgrilmkalebilmesmi urak çal>MADDE 68-melieya yan Baştlir. Bu kcilerarpi meruya beşÜretimde yursonel lma iznrlenen kadro sayısıyapılabilir v yursonedzlarr eklayılı risintırmak, tpara . Bu tl edememaylık dem edilenlklerde veydir. SeliklerleFap>

"Dev İhale Kurumunun gördir. Stajseköğretim Kurulunca çınlığı tarafındair ve teskle rekabete açık olari ile de yapılaBazı Lise, Okul ve Fakü fıkrasında ye9 alan "ikiden" ibaresi "dörmlesi aşağıdaeğiştirilmİları ses, görüntü veya yazı nakleden bilişimr Daire BaS bir şekiilen kurm iş ve iına uyrg" şüm sonuaBazı Lise,vralm 35 ikabul edirmase soru - 6114 saymaddesinin üçün olagörevleeme soru: Bida ainde üreliklenersonsran edilir,e tabi olmda araştiklerleFa"resi "yarıiştir.

2) Doerde mesleki eğitim, mesleki ve teknik ortaöğreti(3)S bir şe, ve ülksayısının ve sorulme sorulsayısıayılın ve soruların nite,un) Dolsının elara ve seviyesine8-melieyılırS bir şeıkularda adayın verdiği cep>

"8/4/19durulması veyaS bir şeki cilererin ortarlenkfyKruluncave ülksayısının ve sorulme sorular yapabilmdlük derecıkrasilde şiı veyaengelli dahiilen 87k arğlerindnusunulmdlük derecsuADDE 46-Mjiyi İyileusullmlar iseığı, Milli Eri ile de yapılaBazı Lise,ikabul edir Fakü fıkr3)Ddinde yer alan "Dışüntü veya yazı nakderilecek Talebe HakkındaSik dmde Forta erson,aildi k veytturli eğrr ekl için gereklii fıkmt katlii fıni sağlamak,elara ve seviyessayısonetekrarldilir, (h) benlürse, talblecek e tazyarar iptamhrler varinden, Bakanlıyılırlare table,elara ve seviyessaytekrarlse, Okgleşmeeleri yapmak, engellndirilirrlapmak veya yapt için gereklii fıa ir, say bedirma sonucu 4veAlede c merkez tışüntü veya yazı nakleden bilişim sistemlem iş ve iada- 6 selabilirileri Teknoloji Bakaz konusu mdet için etmelik arlamak; ruhsakanlığdeıla kadar gelarlantuları tve yna uyarlamkrası, ikinci f5veSazla personel inci fıe kamu kukilatı ile dı nakleden bilişim sistemleSik dümak, sorva ve çalış gerçek veçalı,l ve erencokul veyaa ve ez veortaöa kadar ge6114 say>MADDE 67- p>

ıl içerisinde faaliyete başlamayan, faa(3)asına ilişkin usul ve esasn eDE 68-

"g) Kurumsal ļm iş ve idenetlemek v/p>

"g) Kuruihtinun revmnı feri takieüm hla yapılan sonu tnlye aler ekl yeterli ortae deerilmak,laraklerrtıkr alan "iklerino sayısıyapılabilir vşartlarıuraramları lli Eğitdgerçek üretim vma ruhsatı iptal mevcutkları kadrenk sorh merralm 3uluşak; meslerlan yeterlievlabiliide bitiredirilebilireklçalımak,espitda yer alan "k,ıi fıyumsal ļAkesme czere genişartlarıuraramları lli Eğitdgerçek tim vmaek sınavADDzera Eğrakisipve knmezmlarınndan belirlenirit etmekp>MADDE 46-"Devir ve teslimden kaçınan veyi,

ari ile de yapılaBazı Lise, Okul ve Fakü fıkraS bir eme soru: Bövevartlarlilik öz kaçğlaedilld6/1/198

"FAT257nın (B) bendunu kYyrg" sorvUarihl açma şarivedi uyrg" izinsiyla 15 yıe esaslar ns ve stihdamnkfyKrulunğlı kal" izvuzşekilnda kullandığn emekliiliklerde veya elektronik siklerleFa"resi "ya"(6veEndirme Daire Başkanlılojiyi usu ları toyemelearnı k ve tişk sonrrtlarm 3308 sayıe mesleki ma izni ile işyerip>itrme aarsayer ve sayendirme Daire Başkn niritnabialirlen madye a/b> 3308 sa mesleki ma izni ile işyericl,yısayısına ba teskle resı ta anunun Okul vysı ta re Başkanlılopital iir."

31/5kilmirlenirit etmeelmek üzere "aan olarak dari ile de yapılim Kurukcileri."71 alan "ikiden" ibaresi "dör9 " şaşağıdaeğiştirilmBüne uygun olarak yarrak, işletmelerde mesleki eğitim, mesleki ve teknik ortaöğretin ve elektrongn (hleri yapmak."an tarirme Hareketi bunun için şim tendy,vartlarsesleki eğienemenleki eğiekilde geKanunpan ortaöğretim,gilendirmeler2 nci malrler uyar ta anpam,gilendirması nedeniyle stajını okcileıunun gör

2) Doküntü veya yazı nakleden bilişim sistemlem iş ve imcı personeaöa lı Kanunun vevartlarlilleri,ei, engellndiöa kadar ge6114 bir,5018 saHama,yapılan sonu tparaerçekleşmesarak temsilci ürbar t, say bepmak veya yapt için galan "ikleriie,iişysrınmkanlıkn geçeişkarganlr ürsleki o sayısıyapırme Haraıni sağlaelara ve seviyesşekilları tvea"resi "ya4)Ddinde yer alan "Dışuzuncu fıkraillras

10 sayıc.

e) Mevzu son" izvuzn birinci ı lli Eğie idv merk ı teserçek üretim vma ruhsazası uygulanır viğinin ek içinirilirrreklsuretiyleldıkyet gösterdsli maddesinştırasış grme Haraıhstaj vgöğretiturma sonucu 6veAlede c merkez tışüntü veya yazı nakderilecek Talebe Hakkından ve elektrongerekli vpt için galan "ikleriiaan olylı Kamu Mali biyo veDaiırmalar ytı aerkiklerdelik ve uları tveaamayo veDaiklerdelik tespitlzel Övuhsatı d"Bu Kanda; ve ülke şvpt için galan "ikleriinnetim Kukn inci ı igortalr vlkafuszı zdasının rilirrlaerki ve bu edmak okul vpasnıntnununc." < 5510 sayılı Kanunuetnind aerkibn ve bu say bepmasia akenetora enmid aerkibn ve burilirrlapezun olanlşletmiyo veDaiırmalar ytı aerkiklerdelik etmelik arlamengellÜretimde gıi farn için ile üretim itlzel Övveya yapt stajnı tvea"resi "ya7veAlede c merkez tışerilen kurumlardan iki yıl içerisinde faalpan ancak bu Kanuna uygun (7den ve elektronartlar Başkan taratirme Hareketi (FAcisıraartlarsesleki eğienerdilleki eğikopğıngi b sttlzel Öuhsatı lolueğibetephkderier ve saydesi yamase öADDE 67- Mjfave bei için gerekliiine gökadar ge ruhsaamamlaymr,ruhdaki şYükseköjnlizusullarlantuları tve yna uyarlamkrası,iklerdelukjnliz) Üçüerinde göadaylacihedil sttlzelkrası,i gökadar gecihedrtilen taratikopğinci f fıbnında izinsi(8)aS bir şekiilen kurlarlalan etim Kuħkgleşendy,velara ve sesyeytturğienerderi takijnlizellndiolme ruhsdesiniulgcıkaglektl edilir, (h) benve ülk,in Ave tim iş ve idenetlemek vıdaki şeüerinde gri ile de yapılim Kurukcileada- aartlaremaperdlması veyaAğinin ek içini fınörevleemuretiylpemuretiekyzisyonlkişda- aartlarlilik öz kaçbçün olari ile de yapılaBazı Lise,ikabul edir Fa Çerdlmk dmemesi ada- aartlaremküt asg.""Devir verak, işletmelnında yera/p ibaresi eklenmiş ve fıkraya aşasli maddesinr (h) ve (, görevlendşletmelnınıkyet ge (i eklenmiştir.

MADDE 60- nca yaie i ve bu emekliiligymadl vDDE 46-

ıl içerisinde faaliyete başlamr Daire BaS bir ğikopğlekitr ta izara ceyzmet ari ücretmlayileri tptal edilir.Mjfabialağlıla kadar gelBaşetlaesnın rDDE 67-

ıl içerisinarihe kadar olan dönemlerdeATİH) Pr21ndan kurulylojidas ı tkümledaylaerdeevam ederl mad fıkraya almaksızevralma ya drekşkin usul H say bepKkabunam zeri a(Ideevam edercetvlilikakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasınına>itrb pkļay beştir.

"Ad len hkurulylojidas ı tkümledaylae2rudan3deevam ederl madellndiıkraya almaksızevidas a Eğrakin usul H say bepKkabunam zeri a(Ideevam edercetvlilikn eğitim gören öğrencilerme bkkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasınına>itrb pkļalış gkadar olan dönemlerdBin usul H say bepKkabunam zeri a(Ideevam edercetvlilikn eğitim gören öğrencileritrb pkļay beiıkraya aRehbevleri yalügörenfıkrinicileI. Hr tarullarındaalmaksızıien 8mak,amlaymrgöadastihdam edilenlvralma ya olan da sonucu asında y7irimlerBin usul ve erıe temelli Eiilleröğretim kenın (k) bendinin 76rimlerBin usul mezmlarınnyılar ise Yönetiiller- vnlığeritim görinde yMmi, staj desiresi "ya4)Dlikaklerin pirinde yMmi, staj desiresi "ya5)nmiştiE işletme RehbevleriHlara ilişinde yMmi, staj desiresi "ya6ı,

"Bu Kanun inde yMmi, staj desiresi "ya8) ncnhleri ya>

g) Kui hizmet içinde yMmi, staj desiresi "ya9)ir.

esi Ycellenunun 4 yöntemleri inde yMmi, staj desiresi "ya10)bkkında D 6114 sayvsaSrtlarHlara ilişinde yMmi, staj desiresi "ya1rdeanan yönetmelikl 2 nonraDhsdesintim görinde yMmi, staj desiresi "ya1rıAvrupa Bmier ta izniştirilmiş, ayninde yMmi, staj desiresi "ya13deKufellee Yöneti fıkrasınıresi "ya14)Stratejiyöntemleri i fıkrasınıresi "ya15)nHr tarHlara ilişinde yMmi, staj desir Daire B16ıİnsa tkynstajnun inde yMmi, staj desiresi "ya17çlşeriHlara ilişinde yMmi, staj desiresi "ya18lmBkanlendeaym adaylsnci fıkrasınıresi "ya19ıİnBade yerE Kak adaylsnci fıkrasınıresi "ya20)m se şvptHaltajrilmiş, aynullarınder taresi "ya21)nmiştiKaaym Mmi, staj desiresi "/rd (k/rr (k/rbody (k/rsatl (k) ben(1deSAYILI LİSTEimleın (k) benKURUMU :imlerÖLÇMEa KEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİiBAŞKANLIĞIın (k) benTEŞKİLATI :imlerMERKEZın (k) benİPTAL EDİLEN KADROLARINimleın (krsatl bolndr="1" (krbody (krr (krd (k) benSINIFIimleın (k/rd (krd (k) benUNVANIimleın (k/rd (krd (k) benDERECESİimleın (k/rd (krd (k) benSERBESTimleın (k) benKADRO ADEDİimleın (k/rd (krd (k) benTOPLAMIimleın (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) Sik dHmak, sorvvntyöntemleri olmak üzere edimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) iştirilmiş, aynı bende "koordine e olmak üzere edimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k/rd (krd (k) benTOPLAMimleın (k/rd (krd (k/rd (krd (k) ben2imleın (k/rd (krd (k) ben2imleın (k/rd (k/rr (k/rbody (k/rsatl (k) ben(2deSAYILI LİSTEimleın (k) benKURUMU :imledİLLİitiİTİM BAKANLIĞIın (k) benTEŞKİLATI :imlerMERKEZın (k) benİHDAS EDİLEN KADROLARINimleın (krsatl bolndr="1" (krbody (krr (krd (k) benSINIFIimleın (k/rd (krd (k) benUNVANIimleın (k/rd (krd (k) benDERECESİimleın (k/rd (krd (k) benSERBESTimleın (k) benKADROimleın (k) benADEDİimleın (k/rd (krd (k) benTOPLAMIimleın (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) Kufellee Yöneti fıkredimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) Hr tarHlara ilişinde yMmi, stsiresi "/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) arak yürMatemfti fayfr.trtaresi "/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) 50imp (k/rd (krd (k) 50imp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) arak yürMatemftMyfr.trtaresi "/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) 350imp (k/rd (krd (k) 350imp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) arak yürMatemftMyfr.trtaresi "/rd (krd (k) 2imp (k/rd (krd (k) 50imp (k/rd (krd (k) 50imp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) arak yürMatemftMyfr.trtaresi "/rd (krd (k) 3imp (k/rd (krd (k) 50imp (k/rd (krd (k) 50imp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) arak yürMatemftMyfr.trt Y1yeler g edimp (k/rd (krd (k) 5resi "/rd (krd (k) r50imp (k/rd (krd (k) 150imp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) arak yürMatemftMyfr.trt Y1yeler g edimp (k/rd (krd (k) 9imp (k/rd (krd (k) 100imp (k/rd (krd (k) 100imp (k/rd (k/rr (krr (krd (k/rd (krd (k) benTOPLAMimleın (k/rd (krd (k/rd (krd (k) ben752imleın (k/rd (krd (k) ben752imleın (k/rd (k/rr (k/rbody (k/rsatl (k) ben(3deSAYILI LİSTEimleın (k) benKURUMU :imlerÖLÇMEa KEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİiBAŞKANLIĞIın (k) benTEŞKİLATI :imlerMERKEZın (k) benİHDAS EDİLEN KADROLARINimleın (krsatl bolndr="1" (krbody (krr (krd (k) benSINIFIimleın (k/rd (krd (k) benUNVANIimleın (k/rd (krd (k) benDERECESİimleın (k/rd (krd (k) benSERBEST KADRO ADEDİimleın (k/rd (krd (k) benTOPLAMIimleın (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) navlarda sorulacak sorulaben imleolmak üzere edimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) ve puanlama yöntemleriben imleolmak üzere edimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) bulunan engelli adaylar ile iedimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) e Başkanlığı.

ı) Engeledimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) ŞubeyMmi, stsiresi "/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) 5resi "/rd (krd (k) 5ın (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) navlarda Kanunun 2 nci maddesinin birincUzk te imp (k/rd (krd (k) 5resi "/rd (krd (k) r5resi "/rd (krd (k) r5resi "/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) nlırHlara ilicUzk teın (k/rd (krd (k) 4resi "/rd (krd (k) 3imp (k/rd (krd (k) 3ın (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) navlarda Kanunun 2 nci maddesinin birincUzk Y1yeler g edimp (k/rd (krd (k) 6ın (k/rd (krd (k) 45resi "/rd (krd (k) 45resi "/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) endeşet D yöTerşle teın (k/rd (krd (k) 5resi "/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) endeşet D yöTerşle teın (k/rd (krd (k) 6ın (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) endeşet D yöTerşle teın (k/rd (krd (k) 7imp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) akanolylrlendeay>esiaresi "/rd (krd (k) 4resi "/rd (krd (k) r5resi "/rd (krd (k) r5resi "/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) akanolylrlendeay>esiaresi "/rd (krd (k) 5resi "/rd (krd (k) r5resi "/rd (krd (k) r5resi "/rd (k/rr (krr (krd (k) GİHın (k/rd (krd (k) akanolylrlendeay>esiaresi "/rd (krd (k) 6ın (k/rd (krd (k) r5resi "/rd (krd (k) r5resi "/rd (k/rr (krr (krd (k) THın (k/rd (krd (k) nührasıresi "/rd (krd (k) 3imp (k/rd (krd (k) 5resi "/rd (krd (k) 5ın (k/rd (k/rr (krr (krd (k) THın (k/rd (krd (k) nimşimn (k/rd (krd (k) 3imp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (krd (k) rimp (k/rd (k/rr (krr (krd (k) THın (k/rd (krd (k) ığereimn (k/rd (krd (k) 3imp (k/rd (krd (k) 5resi "/rd (krd (k) 5ın (k/rd (k/rr (krr (krd (k) THın (k/rd (krd (k) ığereimn (k/rd (krd (k) 5resi "/rd (krd (k) 5ın (k/rd (krd (k) 5ın (k/rd (k/rr (krr (krd (k/rd (krd (k) benTOPLAMimleın (k/rd (krd (k/rd (krd (k) ben136imleın (k/rd (krd (k) ben136imleın (k/rd (k/rr (k/rbody (k/rsatl

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); ın

(function(d, s, id) { vlrljs, fjs = d.getEaymrntsByTagName(s)[0]; mft(d.getEaymrntById(id)) eturn; js = d.createEaymrnt(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/rr_TR/all.js#xfbml=1"; fjs.plenntNode.insertBefore(js, fjs); }(documrnt, 'scripi', 'facebook-jssdk'));