MEB Personel:
MEB'de, Koordinatörlük Görevi Nasıl Verilir?

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 03.11.2016 tarih ve 12336661 sayılı yazıları ile Koordinatörlük Görevinin nasıl verilmesi gerektiğini açıkladı.

İşte resmi yazı;

İşte ayrıntılar ve değerlendirmelerimiz;

Bir alanda koordinatör öğretmenlere ek ders görevi olarak dağıtılabilecek toplam ders yükünün ve her bir öğretmene verilecek ek ders saati sayısının, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 88 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (a, b, c ve ç) bentlerinde açıklandığı şekilde belirlenmesi, bu konuda tüm valiliklere gönderilen Milli Eğitim Bakanlığı (Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü)'nün 18.03.2015 tarihli ve 62045208-903.07-E.2977323 sayılı yazısındaki açıklamalara uygun hareket edilmesi,

Koordinatörlük belirlenirken nerede hata yapılıyor? Koordinatör görevlendirme yönergesi çıkarılmalıdır İşletmelerde meslek eğitimindeki ders yükü norm kadro hesabına nasıl katılacaktır? İşletmelerde mesleki eğitim ders yükü norm kadroya nasıl yansıtılır?

Koordinatör öğretmenlerin, branşı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenler arasından belirlenmesi, branşı genel bilgi dersi öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlere kesinlikle koordinatörlük görevi verilmemesi,

Koordinatör öğretmen görevlendirilmesi yapılırken ilgili alan öğretmenleri ve ilgili alandan olan yöneticilere öncelik verilmesi, bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik ilgili alana yakın alan öğretmenleri ile aynı alandan yöneticilerde olmak üzere, diğer alan öğretmenleri ve alandan olan yöneticilere görev verilmesi,

Okul/kurumda hiç atölye ve laboratuvar öğretmeni ile bu kapsamda yönetici bulunmaması halinde koordinatörlük görevinin; varsa aynı yerleşim yerindeki diğer okul/kurumlarda görevli alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yönetici ve öğretmenlerce yerine getirilmesi, bunun da mümkün olmaması halinde ise koordinatörlük kapsamında herhangi bir ek ders ücreti tahakkuk ettirilmeksizin okul yöneticileri tarafından (yönetim görevi kapsamında) yerine getirilmesi,

Memurlar.net'in notu; Yönetim görevi kapsamında yapılması Milli Eğitim Bakanlığı önetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Karara aykırıdır. İşletmelerde mesleki eğitim sadece ve sadece ek ders görevi karşılığında verilebilir.)

Çeşitli sebeplerle koordinatörlük görevini yerine getiremeyen öğretmenin koordinatörlük görevinin diğer alan öğretmenleri tarafından yerine getirilmesi,

Okulda kadrosuz olarak ek ders ücreti karşılığı görev yapan öğretmenlere koordinatörlük görevi verilmemesi,

3 Ağustos 2016 tarih ve 29790 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre atamaları yapılan atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin koordinatörlük görevinin; kadrolu atölye ve laboratuvar öğretmenleri ile aynı şekilde değerlendirilmesi,

Koordinatörlük görevinin haftalık olarak yerine getirilmesi; aynı işletmede aynı alanda mesleki eğitim gören 15 öğrenciye kadar bir koordinatör öğretmen görevlendirilmesi, bu kapsamda aynı öğrenci grubu için haftada bir defa ve yalnız bir öğretmene koordinatörlük görevi verilmesi; bir işletmede bir öğrenci dahi olsa bu işletme için koordinatör öğretmen görevlendirilmesi ve bir öğretmene koordinatörlük görevi nedeniyle aynı gün için sekiz (8) saatten fazla ek ders görevi verilmemesi,

Memurlar.net'in notu; bir günde 8 saatten fazla görev verilmemesi açıklaması keyfi bir açıklamadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre bir günde 10 saat işletmelerde mesleki eğitim görevi verilebilir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01/03/2011 tarihli, 13878 sayılı ve "İşletmelerde Mesleki Eğitim" konulu yazılarında; Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında İşletmelerde meslek eğitimi kapsamında koordinatör olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere koordinatörlük görevi verilerek 10 saat ek ders görevi verilebileceği açıklanmıştır. Bu durumda hangi yazıya uyulacaktır.

İl sınırları dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilere koordinatörlük görevinin öncelikle mahallinde alanla ilgili eğitim yapan okuldaki öğretmenlerle karşılanması, bu amaçla gerekli koordinasyon, yazışma ve onay işlemlerinin il milli eğitim müdürlüklerince yerine getirilmesi, koordinatör öğretmenin mahallinden karşılanamaması halinde ise öğrencinin kayıtlı olduğu okul tarafından görevlendirilecek öğretmenlerce bu görevin yerine getirilmesi,

Aynı il içerisinde olmakla birlikte toplu taşım araçlarıyla ulaşım sağlanamayan ilçe dışındaki işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin koordinatörlük görevi, işletmenin bulunduğu yerleşim biriminde bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerce yapılamaması halinde okul müdürlüğünce ilgili alan öğretmenleri arasından görevlendirme yapılarak yerine getirilmesi,

Memurlar.net'in notu; yerleşim yeri dışındaki işletmelerde görevli öğretmenlere bu görevi karşılığında geçici görev yolluğu da ödenmesi gerekmektedir.

İşletmede öğrencinin beceri eğitiminden sorumlu yeterli sayıda ve nitelikte usta öğretici veya eğitici personel bulunmaması durumunda, koordinatör öğretmenlerce durumun okul yönetimine bildirilmesi ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin 144 üncü maddesi gereğince il/ilçe genelinde iş pedagojisi kursu düzenlenerek ilgili personelin katılımının sağlanması,

İşletmelerde yapılan mesleki eğitim ve stajın ilgili öğretim programına uygun yapılmasını sağlamak üzere koordinatör öğretmenlerce işletme yetkililerine ve eğitici personele gerekli rehberlikte bulunulması, programın uygulanmasında işletmelerin yetersiz olduğunun anlaşılması halinde ise durumun okul yönetimine bildirilerek tedbir alınmasının sağlanması,

Koordinatör öğretmenin göreve gitmeden önce gerekli koordinatörlük evrakını okul yönetiminden koordinatörlük görevinin olduğu gün veya bu görevinden önceki en son dersinin olduğu gün imza karşılığı teslim alması, söz konusu evrakı eksiksiz doldurması ve işletme yetkilisi ile birlikte imzalayarak koordinatörlük görevini takip eden iki iş günü içinde okul yönetimine imza karşılığı teslim etmesi,

Koordinatörlük evrakını okul yönetiminden zamanında teslim almayan ve/veya zamanında teslim etmeyen, teslim ettiği halde ilgili bölümleri doldurulmadığı, gerekli imzaları bulunmadığı için eksik evrak düzenleyen koordinatör öğretmenler hakkında yasal işlemlerin gecikmeksizin yapılması ve bu gibi durumlarda koordinatörlük için ek ders ücreti ödenmemesi,

Okulda atölye/laboratuvar ve donatım yetersizliği nedeniyle sektörle işbirliği çerçevesinde yapılan protokol kapsamında işletmelerin eğitim birimlerinde alan/dal derslerinin eğitim ve öğretimi için görevlendirilen öğretmenlerin bu görevlerinin koordinatörlük kapsamında değerlendirilmemesi,

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında yapılan faaliyetler için koordinatörlük görevinin verilmemesi,

Memurlar.net'in not; Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01/03/2011 tarihli, 13878 sayılı ve "İşletmelerde Mesleki Eğitim" konulu yazılarında; Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında İşletmelerde meslek eğitimi kapsamında koordinatör olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere koordinatörlük görevi verilerek 10 saat ek ders görevi verilebileceği açıklanmıştır. Bu durumda hangi yazıya uyulacaktır.

Okulun bünyesinde bulunan döner sermaye işletmesinde, öğrencilerin işletmede beceri eğitimi veya staj çalışması yapması halinde, bu öğrenciler için Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin 88 inci maddesi gereğince koordinatör öğretmen görevlendirilmemesi, okul yönetimi tarafından gerekli denetim ve gözetimin yapılması,

Yarıyıl ve yaz tatilinde staj ve işletmelerde beceri eğitimine devam eden öğrenci bulunması halinde koordinatörlük görevinin istekli olan ilgili alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere; bu şekilde ihtiyacın karşılanamaması halinde ise öncelik bu alana yakın alan öğretmenleri olmak üzere diğer alan öğretmenleri ile alanı atölye ve laboratuvar öğretmenliği olan yöneticilere verilmesi, bu görevi yerine getirmek amacıyla kesinlikle işletmeden personel talep edilmemesi ve herhangi bir ad altında ücret ödenmemesi, okulda yapılan staj çalışmalarında alan öğretmenlerinin ilgili mevzuat hükümlerine göre görevlendirilmesi,

12. sınıfta işletmelerde mesleki eğitime giden öğrencilerin ders yılının son haftasında beceri sınavına alınmasından dolayı koordinatörlük görevi de fiilen yapılamayacağından, belirtilen haftada bu kapsamda ek ders görevi verilmemesi,

Staj çalışmalarında herhangi bir aksama yaşanmaması bakımından, ders kesiminden sonra Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğin 87 nci maddesi gereğince yapılan mesleki çalışma ile staj çalışmalarında görevlendirilecek öğretmenlerin mümkün ise programlarının aynı günde birbiriyle çakışmayacak şekilde planlanması, mümkün olmaması halinde ise bir günde ödenecek ek ders ücretinin 8 (sekiz) saati geçmeyecek şekilde ve Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar gereğince haftada okutabilecekleri azami ek ders saatleri kapsamında ödenmesi,

Memurlar.net'in notu; bir günde 8 saatten fazla görev verilmemesi açıklaması keyfi bir açıklamadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre bir günde 10 saat işletmelerde mesleki eğitim görevi verilebilir.

Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 01/03/2011 tarihli, 13878 sayılı ve "İşletmelerde Mesleki Eğitim" konulu yazılarında; Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında gördükleri yüz yüze eğitim uygulamalarında İşletmelerde meslek eğitimi kapsamında koordinatör olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere koordinatörlük görevi verilerek 10 saat ek ders görevi verilebileceği açıklanmıştır. Bu durumda hangi yazıya uyulacaktır.

Mesleki açık öğretim lisesi öğrencileri ve 3308 sayılı Kanunun 35 inci maddesi hükümlerine göre telafi eğitimi görenlerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları için ilgili mevzuat hükümlerine göre koordinatör öğretmen görevlendirilmesi,

Okul müdürü ve koordinatör müdür yardımcısının, koordinatör olarak görevlendirilen öğretmenlerin görevlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapmalarını temin etmek üzere gerekli rehberlik ve denetim görevlerini titizlikle yerine getirmesi,

gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR

Anahtar Kelimeler
MEB
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×

Gaziantep Kar Tatili Var mı? Okullar Bugün...
Okullara Kar Tatili Olan İller ve İlçeler 31 Aralık 2018, Gaziantep Kar Tatili Var mı? Okullar Tatil mi?...

Haberi Oku